42 m2 Yemekhane

42 M² YEMEKHANE KONTEYNERİ
En 7,00 m
Boy 9,00 m
Yemekhane 42 m²
Konteyner Tipi 2 Wc + 1 Mutfak